Pokládka PVC

Pokládka PVC
Pokládka PVC

Pokládka PVC

Pri pokládke PVC nezabudnite na dôkladnú prípravu podkladu a nijako ju nepodceňujte – viď „Príprava podkladu“, "Stierkovanie“, „Lepenie“.  

Pri inštalácii viacerých kusov unidekoru vedľa seba treba jednotlivé kusy otáčať, inak dochádza k rozdielnemu odtieňovému efektu. Všetky tieto dekory sú vždy označené konkrétnym piktogramom s protismernými šípkami. V prípade nejasností sa prosím vždy pred inštaláciou krytiny obráťte na svojho dodávateľa. Prípadné reklamácie pri nedodržaní správneho smeru pokládky unidekoru nebudú uznané ako oprávnené. 
 
Pred začatím pokládky musíte materiál rozložiť minimálne na 24 hodín do danej miestnosti, kde sa bude inštalovať, aby sa PVC prispôsobilo podmienkam prostredia, uľahčí sa jeho inštalácia a manipulácia s ním. Ideálna teplota by sa v danej miestnosti mala pohybovať okolo 18 °C. Vlhkomer by nemal ukazovať viac ako 75 % relatívnej vlhkosti. Najvyššia dovolená vlhkosť podkladu bez podlahového vykurovania (merané CM prístrojom) podľa STN 74 4505 je
  • 2 % CM (1,8 % CM pri aplikácii na vodné podlahové vykurovanie) u cementového poteru (betón)
  • 0,5 % CM (0,3 % CM pri aplikácii na podlahové vykurovanie) u poteru na báze síranu vápenatého (anhydrit).
Vlhkosť je nutné merať na viacerých miestach podlahy. Príliš nízka teplota a vlhkosť vzduchu pod 35 % RH môže spôsobiť vady na krytine a ovplyvniť tak jej funkčnosť podľa technického listu.
 
Podlahovú krytinu vždy správne celoplošne nalepte a zavalcujte vhodným prítlačným valcom podľa odporúčania výrobcu krytiny (zabráni sa tým vzniku hrčí a zvlnenia podlahoviny). Rozpúšťadlové kontaktné lepidlo (ako je Chemoprén, Goldprén a pod.) sa nesmie použiť pri lepení PVC z dôvodu migrácie pigmentov do PVC, čo má za následok vznik škvŕn a fľakov.  PVC sa nesmie lepiť na pôvodnú starú krytinu!

Miestnosť musí mať konštantnú teplotu (minimálne 18 °C) po celú dobu tuhnutia lepidla, t. j. 72 hodín. Pozor na veľké presklené plochy, ktoré je nutné zatieniť, aby nedošlo k výrazným výkyvom teplôt pokladaného materiálu a podkladu počas vysychania a tvrdnutia lepidla. Zmeny teplôt by mohli spôsobiť nesúdržnosť lepidla s podlahovou krytinou. Pri všetkých materiáloch rešpektujte nami odporúčané lepidlá, ďalej potom pokyny výrobcov lepidiel a ich technologický postup pre spracovanie. Po inštalácii podlahovej krytiny doporučujeme miestnosti nepoužívať najmenej 48 hodín po dokončení inštalácie.
 
Po položení podlahovej krytiny pri dodržaní všetkých postupov môžete podlahovú krytinu voľne zaťažovať. V prípade podlahového kúrenia je nutné pred pokládkou najmenej 2 dni vopred podlahové kúrenie úplne vypnúť a udržať po celý čas podlahárskych prác minimálnu teplotu v miestnosti okolo 18 °C. Opätovné zapnutie je možné až po úplnom vytvrdnutí lepidla, t. j. po 72 hodinách, s postupným temperovaním až do úplnej prevádzkovej teploty max. 27 °C na povrchu konkrétnej podlahoviny. Zváranie spojov za tepla by malo prebehnúť druhý deň po nalepení PVC. Dodržujte smer kladených pásov podľa predpisu výrobcu krytiny (jednosmerné alebo protismerné kladenie).