Príprava podkladu pred stierkovaním

12.08.2019 | Príprava podkladu pre pokládky


Predpokladom odborného prevedenia prác, resp. uloženia podlahoviny je bezchybný a správne pripravený podklad. V zásade musí mať podklad pred položením podlahovej krytiny tieto vlastnosti: rovný, bez trhlín a prachu, dostatočne pevný, hladký, tuhý a suchý bez zostatkovej vlhkosti.

1. Príprava podkladu pred stierkovaním
Skontrolujte rovnosť podkladu. Na zmeranie použite latu s dĺžkou 2 m, na koncoch ktorej sú podložky, a pomocou odmerného klinu zistíte prípadnú odchýlku. Medzná odchýlka podlahy v miestnostiach pre trvalý pobyt osôb (byty vrátane kúpeľne a WC, kancelárie, nemocničné izby, kultúrne zariadenia, obchody, komunikácia vnútri objektu a pod.) je ± 2 mm podľa STN 74 4505. Zároveň skontrolujte povrch, či nie je mastný, príp. ho odmastite (pozor na asfalt a asfaltovú lepenku). V prípade odstraňovania asfaltových povrchov postup konzultujte s dodávateľom stavebnej chémie.
 
Skontrolujte pevnosť a súdržnosť podkladu, ktorý musí byť bez prasklín – popr. zošitý, opravený vhodným materiálom na to určeným. Dilatačné škáry musia byť zachované. Pracovné škáry sa v určitých prípadoch môžu zošiť, ale toto rieši projektová dokumentácia.
Cementový a anhydritový poter musí byť prebrúsený a zbavený všetkých nesúdržných častí, všetkých materiálov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať adhézne vlastnosti použitej stierky aj lepidla.
 
Praskliny v potere je možné ošetriť dvoma spôsobmi, a to konvenčným sponkovaním, kde dochádza k pevnému spojeniu oboch častí pomocou živice a oceľových sponiek. Prasklina sa prereže pozdĺžne a následne naprieč každých cca 30 až 40 cm pod uhlom 90 stupňov. Do týchto rezov sa vložia oceľové sponky tak, aby po zaliatí boli úplne pod povrchom. U väčších plôch je možné použiť aj samostatnú epoxidovú penetráciu v kombinácii so samostatnými sponkami. Po vytvrdnutí je možné ihneď zahájiť ďalšie podlahárske práce. Druhou možnosťou v prípade následného stierkovania je použitie špeciálnej vložky (napr. GFM a GFS- PCI) na popraskané podklady samostatne alebo v kombinácii. Pred ďalším postupom podklad dokonale zbavte všetkých nečistôt ich vysatím priemyselným vysávačom. V prípade nejasností sa obráťte na technické oddelenie výrobcu stavebnej chémie.
 
2. Najvyššie prípustné (gravimetrické) hodnoty vlhkosti
 
Nášľapná vrstva  Cementový poter Poter na báze síranu vápenatého
Kamenná alebo keramická dlažba 5,0 % 0,5%
Liate podlahoviny na báze cementu 5,0 % nemožno vykonávať
Syntetické liate podlahoviny 4,0 % 0,5%
Paropriepustná textília 5,0 % 1,0%
PVC, linoleum, guma, korok 3,5 % 0,5%
Drevené podlahoviny, parkety,
laminátové podlahoviny
2,5 % 0,5%

V prípade, že súčasťou podlahy je systém podlahového vykurovania, musí byť požiadavka na najvyššiu dovolenú vlhkosť pri cementovom potere a pri potere na báze síranu vápenatého znížená o 0,2 %.
 
Orientačný prepočet hodnôt vlhkosti podľa metodiky merania:
 
Metódy
 Vlhkosť (%)
 
Gravimetrická metóda 1,8 2,2 2,5 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 5,5 5,9
Karbidová (CM) metóda 0,7 1,0

1,25

1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6

4,0

Osobitnú pozornosť venujte kontrole vlhkosti pred pokladaním do pivničných priestorov a v suterénoch, v starších alebo rekreačných stavbách, kde nemusí byť stavba dostatočne odizolovaná proti vznikajúcej vlhkosti či kolísaniu vlhkosti v dôsledku výkyvov teplôt pri nedostatočnom vetraní z dôvodu víkendového používania (napr. pokládka PVC v suteréne na existujúcu dlažbu, ktorá vlhne).
 
3. Zloženie, konštrukcia a kvalita podkladu
Znalosť zloženia konštrukcie poskytuje užitočné informácie, ktoré vám umožnia správne skontrolovať prijateľnú vlhkosť, pevnosť v tlaku a ťahové napätia podkladu. Okrem toho zistíte informácie: o type prípravy podkladu, o podlahovej vyrovnávacej vrstve, lepidle a zábrane proti vniknutiu vlhkosti, ktoré môžete počas procesu inštalácie potrebovať.
 
4. Drevotrieskové a cementovo-trieskové podklady
Veľkoformátové dosky by nemali mať menšiu hrúbku ako 18 mm a hustotu minimálne 700 kg/m3. Odporúčame používanie veľkoformátových dosiek výrobných rozmerov 1200×2400 mm, prípadne 600×2400 mm. Najvhodnejšie je použitie veľkoformátových dielcov so zámkom – drážka a pero. Dosky musia byt pripevnené v rozostupe 350 mm klincami so stratenou hlavou alebo skrutkami so zapustenou hlavou a dĺžkou min. 2,5-násobku hrúbky dosky či nástrelovými sponkami. Pri odstupe podpier do 450 mm možno používať dielce hrúbky min. 18 mm, pri odstupe 610 mm musia byť použité dielce hrúbky min. 22 mm. 
 
Drevotrieskové a cementovo-trieskové dosky nesmú obsahovať spojivá zhoršujúce adhéziu lepidla. Inštalácia dvoch vrstiev vzájomne spojených skrutkami s prekrytím škár spravidla zaistí dostatočnú tuhosť a rovinnosť. Všetky spoje musia byt lepené za účelom dodržania presného usadenia a rovinnosti.
 
Tento typ podkladu odporúčame stierkovať, aby nedošlo k prekresleniu škár do finálneho povrchu. Materiály, ktoré môžu byt napadnuté hubami, alebo drevokazným hmyzom, je nutné preventívne chrániť vhodnými fungicídnymi a insekticídnymi prostriedkami. Pred inštaláciou podlahovej krytiny je nutné zaistiť rovnomerný obsah vlhkosti v paneloch i drevených nosných konštrukciách. Odporúča sa aklimatizácia týchto prvkov v podmienkach budúcej prevádzky aspoň počas 7 dní.
 
5. Podklady z keramických a cementových dlaždíc a liateho terazza
Všetky dlaždice v ploche musia byť neporušené, pevne spojené s podkladom, uvoľnený škárovací materiál  musí byť zo škár odstránený. Povrchy odmastíme pomocou vodouriediteľného odmasťovača, opláchneme roztokom pracej sódy rozpustenej v horúcej vode a neutralizujeme čistou vodou. Pred aplikovaním penetračného náteru a vyrovnávacej stierky s hrúbkou cca 3 mm povrch zdrsníme z dôvodu zlepšenia adhézie.
 
Pri pokládke podlahovín na podklad zo starých keramických dlažieb sa musia odstrániť všetky nečistoty a vrstvy, ktoré znižujú priľnavosť. Následné celoplošné mechanické brúsenie zaistí odstránenie tenkého filmu starých čističov a zvýši tak priľnavosť nových vrstiev. Ďalej je nutné odstrániť/opraviť všetky miesta, kde sa lokálne separuje dlažba od podkladu. Je nutné plochu napenetrovať špeciálnou penetráciou (nesavý podklad) a po jej vyschnutí celoplošne prestierkovať v hrúbke min. 3 mm.
 
Pri pokládke podlahovín na podklad z terazza je nutné všetky vrstvy, ktoré znižujú priľnavosť, bezo zvyšku odstrániť. Plochu je nutné celoplošne prebrúsiť (60tkový brúsny papier), prípadne odmastiť vhodným prípravkom. Dôležité je preverenie, či plocha nie je podpivničená. Ak áno, je nutné použiť ako penetráciu uzáveru proti vlhkosti v dvoch náteroch.

Galéria